“Det borgernære Politi” besøgte Bogø med deres mobile politistation

Af Ansgar Gammeltoft , Bogø Portalen
10. oktober 2018 07:24


Det borgernære Politi på Bogø. Foto: Jesper Heien
Tirsdag den 9. oktober, i tidsrummet fra 16.00-18.00, gæstede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis (SLFP) mobile politistation p-pladsen ved Dagli´ Brugsen, Bogø.
Der har været meget snak i medierne omkring ”Det borgernære Politi” (DBP) den seneste tid. Det havde fået Bogø Lokalråd til at kontakte SLFP med henblik på et besøg, således at Bogøerne havde mulighed for at møde DBP og stille spørgsmål vedr. ordningen. Bl.a. om hvordan/hvad vi på Bogø kan bruge DBP til samt hvordan vi i fællesskab samarbejder om at Bogø er, og fortsat vil blive, et trygt sted at bo/leve.

Kort om Det borgernære Politi:

For at udnytte det fulde potentiale i politireformen – og for at imødegå den kritik, der har været rejst af politiets opgavevaretagelse som følge af reformens iværksættelse – er der udover allerede gennemførte og ivæksatte justeringer behov for yderligere tiltag.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har efter drøftelse med politikredsene og med bidrag fra personaleorganisationerne vurderet, at der særligt er behov for at styrke og forbedre det borgernære politiarbejde på følgende 3 områder:

1. Politiets tilgængelighed og telefonservice skal forbedres.
2. Politiet skal være mere synligt i gadebilledet og øge trygheden.
3. Bekæmpelsen af den borgervendte utryghedsskabende kriminalitet skal opprioriteres - navnlig indsatsen mod vold og indbrud i beboelse skal styrkes

Initiativerne, der skal styrke det borgernære politiarbejde, er en del af en større tre-delt handlingsplan med konkrete initiativer, som skal sikre, at borgerne og medarbejderne fremover i højere grad sættes i centrum for politiets opgavevaretagelse.

De væsentligste initiativer i handlingsplanen er følgende:

Initiativer, der skal sikre et borgernært, let tilgængeligt, synligt og effektivt politi:

- Politiets tilgængelighed og telefonservice skal forbedres. Borgerne skal kunne komme hurtigt i kontakt med politiet og opleve, at de får en god og professionel service. Der etableres ét centralt professionelt servicecenter i hver politikreds, som skal behandle samtlige telefoniske henvendelser fra borgerne - bortset fra henvendelser vedrørende akut bistand (112). Centrene skal hovedsageligt bemandes med særligt serviceuddannet personale.

- Politiet skal være mere synligt. Politiets synlighed – og dermed tryghedsskabende indsats – skal øges gennem mere patruljering på de steder og tidspunkter, hvor der færdes mange borgere og/eller på steder, hvor borgerne finder, at det er utrygt at færdes.

- Politiet skal prioritere bekæmpelsen af den borgernære kriminalitet. Lokalpolitiet skal styrkes, så indsatsen mod den utryghedsskabende, borgervendte kriminalitet kan intensiveres. Det gælder særligt indsatsen mod indbrud i beboelse og den personfarlige kriminalitet.

- Politiet skal give borgerne klar besked om, hvilket serviceniveau politiet kan give på de borgervendte kriminalitetsområder. Samtidig skal politiet sikre en ensartet og god politibetjening over hele landet. Politiets ydelser skal derfor beskrives i klare ”servicedeklarationer”, som præciserer og synliggør det realistiske og forventelige serviceniveau.

- Politiet og anklagemyndigheden skal behandle straffesagerne hurtigt og med brug af færrest mulige ressourcer. Derfor foretages et grundlæggende ”service-check” på de sags- og forretningsgange, der understøtter den samlede straffesagsbehandling i politikredsene – et såkaldt LEAN-projekt – med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre arbejdsgangene.

Initiativer, der skal sikre, at politi og anklagemyndighed er en god og udviklende arbejdsplads:

- Medarbejdernes trivsel og kompetencer skal i fokus. I de kommende år gennemføres en plan indeholdende i alt 16 projekter, hvor der blandt andet sættes særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø, kompetence- og karriereudvikling samt dialog, samarbejde og ledelse. Planen kan medvirke til at imødegå nogle af de negative effekter, som reformimplementeringen har haft på medarbejderne.

- Ledernes kompetencer skal styrkes. Det skal sikres, at politiets nuværende og kommende ledere kan leve op til de øgede krav til såvel den politimæssige som den administrative ledelse af de nye store politikredse.

- Klar prioritering af opgaverne for medarbejderne. For at sikre en effektiv forankring hos medarbejderne af det serviceniveau, som politiet vil levere på de borgervendte kriminalitetsområder, skal dette omsættes til ”kodeks for god borgerbetjening”. På den måde opnår borgerne en god og ensartet politibetjening i hele landet, og det bliver synligt for medarbejderne, hvordan opgaveløsningen er prioriteret, og hvilke krav der skal opfyldes ved behandlingen af sagerne.

Øvrige initiativer:

- Sagsbunkerne skal væk. De iværksatte målrettede ”oprydningsaktioner” i de politikredse, hvor der er sket en ophobning af straffesager, skal fortsætte, indtil sagsbunkerne er nedbragt.

- Strategien skal på plads. Der skal udarbejdes en samlet strategi med klare mål for politikredsene. Strategien skal være dynamisk, så den løbende kan tilpasses omgivelsernes krav og forventninger, herunder de overordnede fastsatte krav, det aktuelle kriminalitetsbillede, politikredsenes drøftelser i kreds- og lokalrådene samt udfordringerne i øvrigt. Strategien skal sikre, at samtlige politikredse varetager opgaverne på et fælles og analytisk velunderbygget grundlag, som tillige inddrager lokale ønsker og behov. Kommunikationen med borgerne og medarbejderne skal være klar.

- Gennemførelse af nødvendige løbende organisationsforandringer og -tilpasninger. I lyset af de løbende indhøstede erfaringer og udviklingen i politiets opgaver skal de fastsatte fælles rammer for organiseringen af kredsene drøftes. Antallet af sponsorvagter skal begrænses mest muligt.

- Effektivisering af kontrol- og indberetningsordninger. Legalitetskontrollen i politikredsene skal effektiviseres, og det skal undersøges, om det er muligt at effektivisere de mange indberetningsordninger, hvor kredsene sender oplysninger om behandlingen af sager på særligt prioriterede sagsområder til Rigsadvokaten, bl.a. med henblik på opfølgning over for Folketinget

- Videoafhøringer ved fristforlængelser af varetægtsfængslede. For at nedbringe antallet af transporter og tidsforbruget i øvrigt i forbindelse med fristforlængelser af varetægtsfængslede peger mange politikredse på, at muligheden for at gennemføre fristforlængelser ved brug af video bør gennemføres hurtigst muligt. Sagen behandles i øjeblikket i Retsplejerådet.

Handlingsplanen iværksættes straks, og den vil – sammen med de mange øvrige allerede iværksatte og planlagte justeringer og tilpasninger - resultere i klare forbedringer i politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse, skabe et godt og motiverende arbejdsmiljø for medarbejderne og en øget fokus på lokale kriminalitetsproblemer og borgernes ønsker og behov.

Handlingsplanen vil danne grundlag for yderligere drøftelser af politiets opgavevaretagelse og organisering i såvel centrale som decentrale samarbejdsudvalg, således at implementeringen af planen kan ske i et tæt samarbejde mellem ledelse og personaleorganisationer.

Læs Rigspolitiets og Rigsadvokatens Redegørelse om et politi i forandring – et borgernært politi

Kilde: politi.dk

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.