Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
8. oktober 2019 19:48


Helle Hansen
Der har idag været afholdt ordinært menighedsrådsmøde.
Læs referatet her

Dagsorden
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 8. oktober 2019 kl. 17

Fremmødte
Menighedsrådsformand Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & Kontaktperson Helle Hansen
Kirkeværge Winni Børresen
Sognepræst Tina Preus Hansen

Sognemedhjælper Ann Julie Mølgaard
Gæst.
Afbud fra
Menighedsrådsmedlem John Konggaard Hansen
Menighedsrådsmedlem Charlotte Dunk Saxnæs
Ikke afbud fra
Referent Sekretær Helle Hansen

Nr. Tekst
Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2 Fremlæggelse og godkendelse af revisionsrapport for 2018
Revisionsrapport for 2018 fremlagt og godkendt
3 Ansøgning om deltagelse i hjemmeside kursus
Ansøgning om deltagelse i hjemmeside kursus godkendt. Pris
ca. 3400 kr.
4 Udkast til vedtægt for samarbejdsaftale mellem Bogø og
Fanefjord Menighedsråd
Udkast til vedtægt for samarbejdsaftale mellem Bogø og
Fanefjord Menighedsråd fremlagt og godkendt. Præsten
undlod at stemme. Udkast videresendes til formanden for
Fanefjord Menighedsråd til behandling på førstkommende
menighedsrådsmøde.
5 Behandling af svar til stiftsøvrigheden vedr. parkeringsområde
Bemærkninger vedr. ændring af parkeringsområde ved Bogø
Kirke og Sognegård, og brev til Stiftøvrigheden godkendes og
videreekspederes.
6 Minikonfirmander – mulige merudgifter på
konfirmandkontoen
Præsten informerer om at der i efteråret 2019 bruges ca. 1000
kr. på undervisningen af minikonfirmander. Menighedsrådet
tager dette til efterretning.
7 Information om nye tiltag/arrangementer
Der er babysalmesang i kirken d. 24. og 31. oktober
En Bogøer Fortæller. Stor succes.
8 Informationer v/ formand
Ingen information fra formand.
9 Bordet rundt.
Information fra præsten vedr. gudstjenester til jul. Tidspunkter
kl. 9 juledag og kl. 10:30 2. juledag.

Winni undersøger med nedgravet olietank. Orienterer på
næste møde.
Der serveres ikke kirkekaffe efter højmessen søndag d. 27.
oktober. Der er ungdomsgudstjeneste bagefter.
Næste møde:
TIRSDAG D. 5. NOVEMBER 2019 KL. 17
Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.