Bogø Møllelaug Generalforsamling

Af Bestyrelsen , Bogø Møllelaug
16. marts 2020 16:31


Foto: Heinrich Dick-Nielsen
Bogø Møllelaug har afholdt generalforsamling torsdag den 12. marts 2020. Her kan I læse referatet.
Punkt 1: Valg af dirigent

Ad 1: Ove Paarup blev valgt. Ove takker og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

Punkt 2: Årsberetning for det forløbne kalenderår

Ad 2: Restaureringsrapport 2. etape lægges på Portalen. Årsberetningen v. Helle (se bilag 1) deles i ’Årets gang på møllen’ og restaurering.
Det har været en fin sæson på møllen med mange arrangementer, nye som før prøvede, inklusive fejringen omkring Løskøbelsesjubilæet. Mange glade besøgende og god opbakning til udstillinger og små koncerter. Også julemarkedet var en succes, udstillerne var glade og mange kommer igen og publikum strømmede til i stort tal. Stor tak til Grethe, som har lovet at tage et år til. Og heldigvis fandt børnene også julemanden i år! Salg af sponsorater har muliggjort en sponsorvæg og en større investering i udskiftning af forældede elinstallationer til nyt.
Restaurering: Etape 1 afsluttet. Det samme med etape 2A, etape 2B er i gang, oprindelig plan er afslutning 1. juni. Vi mangler 140.000 til etape 3: Omgangen. I det hele taget mangler vi penge, kassen er tom, kassekreditten opbrugt. 2A og 2B kommer i forlængelse af hinanden, og da fondene har lang responstid fra de har modtaget regnskab til det bevilgede beløb udbetales i sin helhed, kan vi ikke følge med. Vi må forudse, at vi kan blive nødt til at stille restaureringen af 2B i bero til der kommer flere penge. Der har været problemer omkring møllebygger Michael Jensen og hans konkurs, men vi har valgt at holde fast ved ham, da han er dygtig. Det er vigtigt at understrege, at møllen ikke har lidt nogen form for økonomiske tab grundet konkursen.
Helle er gået i gang med at søge Slots- og Kulturstyrelsen til etape 4: Kroppen. I den forbindelse foreslår Hans Erik, at vi til vinduerne anvender Lexan i stedet for glas eller plexiglas, som bliver mat. Det foreslås, at der bliver formuleret indlæg til medierne om problematikken med at få bevilgede penge frigjort, da der verserer kommentarer og spørgsmål vedr. møllen og forløbet. De eksisterende forhold er vilkår, vi må leve med.
Helle efterlyser fonde! Kontakt Helle med ideer.
Årsberetningen lægges i stikordsform på Portalen.
Årsberetningen vedtages. Stor ros til Helle for hendes arbejde.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 2019

Ad 3: Volker gennemgik driftskontoen. Se bilag 2. Revisorerne har fundet, at beløbene stemmer, og regnskabet er godkendt. Der var dog bemærkninger, og der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen. Der udtrykkes stor tak til Volker for at træde til for at løse en svær opgave på en rodet baggrund. Driftsregnskabet godkendes, som det foreligger. Der udspandt sig igen en samtale om antal medlemmer og om kontingentet.

Punkt 4: Budget for 2020 samt fastsættelse af medlemskontingent

Ad 4: Budgettet godkendes. Kontingent på 150 kr. fastholdes. Det blev slået fast, at beløb under og over 150 kr. er frivillige bidrag; hvis der indbetales 1000 kr., taler vi om et sponsorat, der giver en spån med navn. Medlemmer er altså de, der indbetaler 150 kr. Indtil andet er gældende, giver et kontingent en stemme i tilfælde af afstemninger.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Ad 5: Ingen indkomne forslag.

Punkt 6: Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

Ad 6: Helle Bohnfeldt, Nicholai Wæhrens, Vivian Skov, Lise Jensen, Ove Paarup og Lars Nielsen genvælges. Nye i bestyrelsen: Lisbeth Albrekt, Hans Erik Albrekt.
Bestyrelsessuppleanterne Heinrick Dick-Nielsen og Emilie Storm Petersen samt revisorerne Ulrik Bonnerup og Troels Dyhr Leighton og revisorsuppleant Thine Toft genvælges alle.

Punkt 7: Evt.

Ad 7; De sidste poser mel fra årets salg 6 kg. Uddeles til interesserede.
Helle Bohnfeldt takker for Ove Paarups indsats og for god ro og orden i øvrigt.

Referat fra konstituerende møde efter generalforsamlingen:

Dagsorden:

Konstituering

Fastlæggelse af dato for to opfølgende møder/udleveret materiale

Evt.

Ad konstituering:

Helle forestår konstitueringen. Bogø Møllelaugs bestyrelse konstituerer sig således:

Formand: Helle Bohnfeldt
Næstformand: Nicholai Wæhrens
Kasserer: Lisbeth Albrekt
Sekretær: Vivian Skov
Menige bestyrelsesmedlemmer:
Lise Jensen,
Ove Paarup,
Lars Nielsen
Hans Erik Albrekt.

Ad Dato for to møder:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts kl. 17 hos Helle, Tårnbakken 57.
Dagsorden + diverse bilag uddelt på generalforsamlingen skal medbringes. Alle bedes overveje, hvad de kan byde ind med.
Fouragering??

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april kl. 19 hos Lisbeth og Hans Henrik, Ålborgvej 4
Dagsorden kommer senere.

Ad Evt:

Vi skal også samle sponsorater i 2020. Hvis man ”kender nogen der kender nogen”, der kan være interesserede, må man gerne slå et slag for sagen.

Referat/Vivian

Hent referat i PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.