HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN H 11.02.01SKÅNINGE BRO HAVN

Af Anne Thielemann
22. juni 2020 16:21


Foto: Heinrich Dick-Nielsen
Om baggrunden for lokalplanforslaget for Skåninge Bro Havn er det nævnt, at havnen benyttes af alle borgere på Bogø som jollehavn, badning og andre arrangementer. Det er videre nævnt, at Idrætsefterskolen Grønsund har en linje med sejlsport og at skolen bruger havnen meget.
Det fremgår af lokalplanforslaget, at planen omfatter hele havnen og de arealer, som i dag anvendes til parkering, bygninger mv. i tilknytning til havneanlægget. Lokalplanens formål er at fastsætte et plangrundlag for anvendelsen af havnearealerne, samt bestemmelser for bebyggelse i området.

Endelig er det nævnt, at det primære formål er, at lokalplanen skal sikre at området til stadighed anvendes til offentligt tilgængeligt område. Lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation af hele lokalplanens område, så offentlighedens adgang og anvendelse af området sikres for frem-tiden.

Jeg er bevidst om, at en lokalplan primært har til formål at sætte rammer for et givent områdes fremtidige anvendelse. Men på nogle områder mener jeg dog, at det er på sin plads i en lokalplan kort at gøre rede for eksisterende forhold, som der som led i en ny plan bør tages hånd om.

Vedr. Bebyggelsens beliggenhed - arealer der i dag anvendes til bygninger m.v.

I lokalplanforslaget er der om kystlandskab og strandbeskyttelse anført følgende på side 6:

”Havnen ligger naturligvis inden for kystnærhedszonen. Da lokalplanen tager udgangspunkt i de eksisterende havneanlæg og den eksisterende bebyggelse på stedet, vurderes den ændrede planlægning for området ikke at ændre på kystlandskabet.

Området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvorfor ændret anvendelse og bebyggelse forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven.”

Det undrer mig hvorfor lokalplanforslaget ikke præciserer hvad der nærmere ligger i begrebet strandbeskyttelseslinjen som er en forbudszone, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand inden for en grænse på 300 m. fra kysten. Det betyder, at der i lokalplanforslagets angivne byggefelter (kortbilag 2) alene kan opføres bygninger, hvis og kun hvis der kan opnås dispensation (tilladelse) til at se bort fra strandbeskyttelseslinjen.

Jeg har noteret mig, at lokalplanforslaget ikke omtaler bygninger, der allerede er opført på de angivne byggefelter og lovligheden heraf. Alle eksisterende bygninger ligger indenfor strandbe-skyttelseslinjen – dvs. arealet op til 300 meter bag strandbredden.

Ovenstående bemærkning skal ses i lyset af, at fagleder Mette Christensen, Afd. For Byg Land og Miljø med mail af 1. marts 2019 bl.a. skrev følgende til daværende havnechef Annemette Sølling Hommel om eksisterende bygninger placeret i og omkring Skånningebro:

”Hej Annemette,
Umiddelbart kan jeg ikke finde tilladelserne på nogle bygningerne på Skåningevej 11 – pånær en lille toilet bygning fra ca. 1979.
Området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og kræver dermed en godkendelse fra Kystdirektoratet. Kommunen kan ikke godkende og lovliggøre bygningerne, før end en godkendelse fra Kystdirektoratet foreligger.

En hurtig screening af ejendommen viser, at det ansøgte kræver:
- En landzonetilladelse iht. Planloven
- Muligvis en §8-tilladelse ift. jordforurening, da ejendommen er kortlagt V1
- Muligvis en spildevandstilladelse – det afhænger af bygningerne brug og valg af afledningsløsning
- Byggetilladelse iht. byggeloven

Der kan være andre tilladelser, som er nødvendige – men på det foreliggende grundlag er ovenstående min vurdering.”

Det betyder, at de bygninger der allerede er opført på de af kommunen lejede arealer inklusiv de seneste to opførte store bygninger (Bogø Kajakklub og Idrætsefterskolen Grønsund) på matr. nr. 22 b) ikke kan lovliggøres gennem vedtagelse af lokalplanforslaget, som nogen måske kunne få indtryk af ved læsning af forslaget. Set med mine øjne finder jeg det relevant, at det tydeligt fremgår af forslaget, at de allerede etablerede bygninger på matriklerne ikke er lovligt opførte og at deres fortsatte beståen er betinget af tilladelser eller dispensation efter anden lovgivning, idet en lokalplan kun med særlig hjemmel kan erstatte tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgiv-ning

I tilknytning hertil kan det oplyses, at det er forvaltningen bekendt, at Idrætsefterskolen Grønsund i foråret 2019 søgte om at få skolens bygning (2 sammenbyggede containere med tilbygning) placeret på det at kommunen lejede areal matr.nr. 22 b, Bogø by Bogø godkendt af Vordingborg Kommune, men at forvaltningen angiveligt ikke på noget tidspunkt har forholdt sig til denne ansøg-ning.

Det forhold, at der ikke oplyses om de eksisterende bygningers placering - mellem 50 til 100 meter fra strandkanten - kunne for lægfolk tolkes som kommunal omgåelse af landzoneregler og en manglende forholden sig til kystbeskyttelseslinjen.

Jeg vil derfor anbefale, at der i lokalplanen bliver indføjet et afsnit, om hvordan man vil forholde sig til de kendte eksisterende ulovlige bygninger på lokalplansområdet, for hvordan vil ellers sikre an-vendelsen af området for fremtiden?

Vedr. Bebyggelses omfang og udformning, herunder visuelle krav

De beskrevne krav til bygningers tage og angivelse af farvevalg til bygninger synes velvalgt. Dog kunne det også være relevant med krav til valg af materiale til selve bebyggelsen; f.eks. at byg-ninger skal være opført i træ eller være træbeklædte (f.eks. træbeklædt container). Endvidere kunne forslaget indeholde krav til eventuelle bygningers placering og størrelse; f.eks små træskure til fiskegrej o.a. på matr.nr. 22 k og lidt større bygninger på matr.nr. 22 b. Da placeringen af de ek-sisterende bygninger på matr.nr. 22b blokerer for udsyn mod vandet kunne man måske også indføje bestemmelse om placering af bygningen, så et vist udsyn bevares.

Vedr. grundlaget for ekspropriation af arealerne matr.nr. 22 k og 22 b

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Jeg har noteret mig, at formuleringen er en standardbeskrivelse taget fra Erhvervsstyrelsens vejledning fra 2019 om ekspropriation efter planloven. For de lodsejere, der eventuelt vil blive berørt af en ekspropriation, finder jeg, at man ganske kort i lokalplanen bør beskrive, hvorfor kommunen finder, at formålet med lokalplanen ikke tænkes at kunne opnås ved mindre indgribende midler – f.eks. gennem langvarig lejekontrakt.

Som kuriosum kan jeg i øvrigt oplyse, at Vordingborg Kommune den 10. juni 2020 skriftligt har meddelt mig, at der ikke i kommunens arkiv forefindes lejeaftaler mellem Vordingborg Kommune og de bygningsejere, der har opført de store bygninger på matr.nr. 22 b (Bogø Kajakklub og Idrætsefterskolen Grønsund). Kommunen har således igennem en årrække gået glip af lejeind-tægter.

Med venlig hilsen
Anne Thielemann,
Østerskovvej 7
4793 Bogø By.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.