Referat fra Bogø Møllelaugs generalforsamling

Af Bestyrelsen , Bogø Møllelaug
23. maj 2021 09:44


Foto: Helle Bohnfeldt
Generalforsamling på Bogø Mølle mandag d.17. maj kl.19 Bogø Møllelaug.

Dagsorden ifølge vedtægterne inklusive referat:

Punkt 1: Valg af dirigent
Ove Paarup vælges. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Punkt 2: Bestyrelsens årsberetning.
Helle orienterer om, at årsberetningen er delt i to: Møllen generelt og restaureringen. Grundet Corona blev noget aflyst i 2020, men det meste blev afholdt som planlagt. Mange besøgende og rigtig mange gæster i øvrigt. Mange møllevenner hjalp til med afviklingen, stod for 13 af 30 vagter. Vi nåede i 2020 op på 250 medlemmer af Bogø Møllelaug! Julemarkedet desværre aflyst. Mht. restaureringen: Hatten (etape 2) kom på plads i juni 2020, omgangen påbegyndtes og blev færdig 15. januar 2021. Fortsætter med 4. etape her i 2021 med Steen Kronborg som byggetilsyn og møllebygger Michael Jensen. Stor opbakning om møllen i lokalbefolkningen og på Portalen og Tidende.
Endelig en tak til Lars, som har valgt at stoppe i bestyrelsen. Årsberetningen blev godtaget med applaus. Se bilag 1.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 2020
Lisbeth fremlagde regnskabet (bilag 2). 2020 endte med et overskud på 19.851,02 kr. Udgift til forsikringer tynger, og i 2020 figurerer renter for kassekreditten for to år, derfor er beløbet ret højt i 2020-årsregnskabet. Endelig gøres opmærksom på, at ejendomsværdi iflg. ejendomsskema 410.000 kr. figurerer under aktiver, og at en gæld på 40.000 kr. fra overtagelsen af møllen, som skal betales, hvis møllen sælges, ligeledes er opført som langfristet gæld. Det reviderede regnskab blev ligeledes godtaget med applaus.

Punkt 4: Budget for 2021 samt fastsættelse af medlemskontingent
Lisbeth fremlagde derefter budget for 2021 (bilag 3). Hun har nedskruet forventninger til indtægter grundet restaureringen. Men bankomkostninger/renter på kassekredit er reduceret til knap det halve i forhold til 2020, da de kun er for et år. Mht kontingent: Uændret 150 kr. for et årsmedlemsskab.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.

Punkt 6: Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Bestyrelsesmedlemmer valg for 2 år:
Lise Jensen villig til genvalg
Vivian Skov villig til genvalg
Nicholai Wæhrens villig til genvalg
Ove Paarup villig til genvalg
Lars Nielsen ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg:
Helle Bohnfeldt ikke på valg
Lisbeth Albrekt ikke på valg
Hans Erik Albrekt Ikke på valg

Vakant vælges for 1. år
Bestyrelsessuppleanter:
Heinrich Dick-Nielsen villig til genvalg
Emilie Storm Petersen villig til genvalg

Revisorer:
Ulrik Bonnerup villig til genvalg
Troels Dyhr Leighton villig til genvalg

Revisor suppleant:
Thine Toft villig til genvalg

Lars ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet for blev Randi Froh Petersen valgt. De øvrige medlemmer blev genvalgt. Ib Attrup ville gerne stille sig til rådighed for møllen som det 9. bestyrelsesmedlem. Han blev valgt for et år, se ovenfor. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant blev alle genvalgt for et år.

Punkt 7: Evt.
Helle takkede Ove for indsatsen og for god ro og orden i øvrigt.
- Bestyrelsen konstituerede sig således: Forkvinde: Helle, næstformand Nicholai, kasserer Lisbeth, sekretær Vivian. Lise, Camønoen, Ove, Hans Erik, Randi og Ib bestyrelsesmedlemmer.
- De to nye medlemmer fik ’Forventningsafstemningsark’, ’Oversigt over opgaver for bestyrelsesmedlemmer og hjælpere’ samt liste med ’Møllens venner og hjælpere’ udleveret. På næste møde skal vi se på og fordele opgaver for bestyrelsen.
- Alle fik desuden udleveret ’tomt’ ark med datoer på weekends + de dage, hvor møllebyggerne har ferie. Til næste gang vi mødes, er alle blevet bedt om at have overblik over private ferier/hvornår de kan vagte + tænke grundigt over, hvilke aktiviteter vi kan tilbyde i år. Vi skulle gerne have aktivitetsplanen færdig snarest efter næste møde til trykning til plakat og opsætning på øen etc.
- Endelig fik alle ruteplan + instruks vedrørende uddeling af foldere i forbindelse med kontingentkampagnen. Folderne trykkes af Yasin og lander måske først i uge 21, bliver uddelt til ruterne så hurtigt som muligt og fordeles i postkasserne af jer snarest derefter. Da det er lidt uvist, hvornår Yasin leverer de trykte foldere, kommer de gældende datoer ud med et revideret instruksark.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 27/5 kl. 19 hos Lisbeth og Hans Erik, Aalborgvej 4.
Evt.: Lisbeth uddelte driftsregnskab for Bogø Møllelaug pr. 17/5 2021, hvoraf det fremgår, at vi har et underskud på 4.975,64 kr. og at saldoen på bankkontoen er på 64.267,41 kr., begge beløb pr d.d. Og endelig: Tak til Lisbeth for traktement!

Hent referat som PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.