Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
5. november 2019 20:40


Helle Hansen
Der har været afholdt ordinært menighedsråd

Læs referatet her:

Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 5. november 2019 kl. 17
Fremmødte
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk Saxnæs
Medarbejder repræsentant: Lotte Marchsteiner
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Regnskabsfører: Heidi Lukke Larsen
Afbud fra
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
Ikke afbud fra
Referent Sekretær: Helle Hansen

Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2018 – bilag er
udsendt
Regnskab fremlagt og godkendt.

3 Fremlæggelse af endeligt budget for 2020 godkendt af
provstiudvalget – bilag er udsendt
Endelig budget fremlagt og godkendt med flg. Stempel. Bogø
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 24685128, Budget 2020, Endelig
budget afleveret d. 31-10-2019 11:09

4 Forslag om sammenlægning af regnskabssystem og
kirkegårdssystem for gravstedsejere
Forslag vedtaget. Regnskabsfører tager kontakt til Brandsoft.

5 Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson,
kasserer m.v. for det nye kirkeår, menighedslovens § 11
Formand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand: Helle Hansen
Kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer: Winni Børresen

Kirkeværge: Winni Børresen

6 Fastlæggelse af menighedsrådsmøder 1. halvår 2020
Torsdag d. 6. februar kl. 17
Tirsdag d. 24. marts kl. 17
Onsdag d. 22. april kl. 17
Torsdag d. 28. maj kl. 17
Torsdag d. 11. juni kl. 17

KIRKESYN:
Fredag d. 17. april kl. 13.30

SOGNEMØDE:
Søndag d. 3. maj kl. 12.00

7 Planlægning af arrangementer og begivenheder
Der blev drøftet ”En Bogø’er Fortæller” – den første onsdag i
hver måned. Præsten ønsker det flyttet til en anden dag. Det
ønsker det øvrige menighedsråd ikke. Punktet tages op på
næste menighedsrådsmøde.

8 Stillingtagen til vejkirkeordning 2020 – henvendelse fra
Kirkefondet
Menighedsrådet fortsætter vejkirkeordningen. Med samme
tekst i pjece

9 Stillingtagen til tilretning af hvid messehagel efter vask -
meddelelse fra selskabet for kirkelig kunst 22.10.2019
Præsten tager kontakt til Tekstil laug og relevante personer
vedr. mulighed for lokal tilretning af hvid messehagel.

10 Nyt fra aktivitetsudvalg – arrangementer m.v. året ud.
Marie Carmen Koppel koncert er udsolgt.

1. december – Find julemanden på Møllen. Med efterfølgende
familiegudstjeneste

4. december ”En Bogø’er Fortæller”. Her kommer Smed Leif
Nowicki”
12. december ”Syng med”
14. december Soul Invitation -Julegospel koncert

31.december – Nytårsgudstjeneste. Menighedsrådet serverer
champagne og kransekage.

Julehjælp til Bogø’ere. Det er aftalt at aktvitetsudvalget står for
dette.

11 Informationer v/ formand
Deltager i formandsmøde. Der skal laves ny
kirkegårdsvedtægt.

12 Evt.

Næste møde:
Torsdag d. 6. februar 2020
Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.